ทีมงาน

Top Padding

ทีมของเรา

Bottom Margin

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

Bottom Margin

นางสาวพันธ์พิไล ใบหยก

ประธานที่ปรึกษา

นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์

รองประธานที่ปรึกษา

Bottom Margin

รายนามคณะกรรมการสมาคมฯ

Bottom Margin

นายต่อศักดิ์ โชติมงคล

นายกสมาคม

นายวิศิษฎ์ คชสิทธิ์

อุปนายก 1

นางประพีร์ สรไกรกิติกูล

อุปนายก 2

นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช

อุปนายก 3

นายกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์

เลขาธิการ

นายรัฐกฤชญ์ เนติรฐนนท์กุล

เหรัญญิก

นายชโย สาธุกิจชัย

นายทะเบียน

Mr. INUSSO JAMAL

ประสานงานต่างประเทศ

นายภาณุวัตร วิริยะจรรยา

ปฏิคม

Bottom Padding