Top Padding

สมาชิก

การเป็นสมาชิก

Bottom Padding

Top Padding

Bottom Padding

Top Padding

(1) เป็นคนแรกที่รู้เกี่ยวกับการพัฒนาและโอกาสของพื้นที่ต่างๆ

(2) ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในเครือข่ายของสมาคม

(3) มีสิทธิ์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและ / หรืองานโรดโชว์ที่รัฐบาลสนับสนุนประจำปี

สมาชิกทั้งหมดของสมาคมการค้าไทย-โมซัมบิก มุ่งในการสนับสนุนกิจกรรมที่อยู่ในเครือข่าย, การประชุมและสัมมนาที่จัดโดยสมาคม

Bottom Padding

ประเภทกิจการ

บริษัทผลิตเครื่องประดับและอัญมณี, โรงงานตัดแต่งเพชร พลอย, บริษัทผลิตทอง, โรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า, โรงงานผลิตยา, บริษัทซื้อขายอาหาร, บริษัทการเกษตร, บริษัทขายอุปกรณ์ฟาร์มเลี้ยงสัตว์, บริษัทอุปกรณ์การเกษตร, บริษัทจัดส่งแรงงาน

Bottom Padding

Top Padding

Top Padding

ระเบียบและขั้นตอนการสมัคร

Bottom Margin

แบบฟอร์มใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaimoztrade.com หรือ ติดต่อ คุณเรณุกา 02-268-1681
email: support@thaimoztrade.com

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบ ดังนี้

- รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท

ยื่นเอกสาร

จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือนำมายื่นได้ที่สำนักงานสมาคมฯพร้อม หลักฐานการโอนเงิน

Bottom Margin

Bottom Margin

Top Padding

ข้อควรทราบ และ คุณสมบัติผู้สมัคร

Bottom Margin

ประเภทของสมาชิก แบ่งเป็น 2 ประเภท

1.สมาชิกสามัญ หมายถึง นิติบุคคล ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย ที่ประกอบวิสาหกิจในทางการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ที่สนใจธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก
2.สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายถึง สมาชิกที่มีอุปการะคุณ หรือ ประกอบคุณงามความดีแก่สมาคม และได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสมาคมโดยมติให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ได้ตลอดชีพ

คุณสมบัติผู้สมัคร (กรณีเป็นนิติบุคคล)

1. จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. ทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท
3. มีสำนักงานอยู่จริงตรงตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์
4. ผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีพร้อมทั้งมีใบอนุญาตการทำงานอย่างถูกต้อง

อัตราค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมฯ

สมาชิกสามัญ (นิติบุคคล)
จะต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 10,000 บาท
และค่าบำรุงสมาคมฯ เป็นประจำปีๆ ละ 10,000 บาท

Bottom Margin

Bottom Margin